• Charta školy

    • Charta školy

     My, níže citovaní, si chceme porozumět a pomáhat jeden druhému. Usilujeme o to, aby každý z nás mohl plně využívat svých duševních, citových a tělesných schopností a možností. Proto jsme se svobodně rozhodli a dohodli, že budeme aktivně a otevřeně spolupracovat, uznávat svá práva i odpovědnost a vzájemně se respektovat. 

     Jako žáci ZŠ a MŠ Třemešná budeme odpovědní za to, že: 
     1. Budeme dodržovat školní řád. 
     2. Každý úkol vypracujeme podle svých nejlepších schopností a budeme se snažit ho dokončit ve stanoveném čase. 
     3. Budeme respektovat své učitele a spolupracovat s nimi. 
     4. Pokud s jednáním některého z učitelů nebudeme souhlasit, požádáme nejprve jeho o individuální rozhovor, a teprve nedokážeme-li se spolu dohodnout ani při výjimečném úsilí, požádáme o zprostředkování dohody žákovský parlament nebo ředitele školy. 
     5. Budeme si vážit lidí a chránit výsledky jejich činnosti, nebudeme se snižovat k nadávkám, krádežím a vandalství. 
     6. Vhodně využijeme volný čas tak, abychom neohrožovali sebe, ostatní lidi a zvířata a neničili okolní prostředí. 
     7. Ve třídě i ve škole budeme respektovat práva každého spolužáka a budeme s ním spolupracovat. 
     8. Budeme respektovat své spolužáky, rodiče i učitele a jejich právo na informace. 

     Jako učitelé zodpovídáme za to, že: 
     1.  Budeme dodržovat školní řád. 
     2. Budeme spravedliví a tolerantní, budeme usilovat o to, aby se žáci ve škole cítili stále bezpečně a mohli k nám mít důvěru.  Budeme také respektovat právo žáků na důvěrnost toho, s čím se nám svěří. 
     3. Budeme vyučovat tak, abychom probíranou látkou zaujali a k učení žáky povzbuzovali. 
     4. Budeme zadávat úkoly jednoznačně, aby jim žáci vždy dobře porozuměli a mohli v nich uplatnit svou tvořivost a samostatnost. 
     5. Budeme se pravidelně vyjadřovat k úsilí žáků, jejich zájmům, znalostem, pokrokům, výsledkům a chování. Známkovat budeme podle Klasifikačního řádu školy a podle předem společně určených pravidel. 
     6. Ve spolupráci s rodiči budeme respektovat osobnost žáka a jeho možnosti. Budeme hledat způsob, jak svým žákům pomoci. 
     7. Budeme všestranně podporovat činnost žákovského parlamentu, spolupracovat s ním a plně respektovat jeho demokraticky přijatá rozhodnutí. 

     Jako rodiče budeme odpovědní za to, že: 
     1. Doma vytvoříme takovou přátelskou a povzbuzující atmosféru, aby měl každý žák školy zájem o další poznávání a vzdělávání. 
     2. Pomůžeme svým dětem poznávat vlastní osobnost a povzbudíme je při překonávání překážek a v dosahování soběstačnosti. 
     3. Budeme děti respektovat a hledat cesty k vzájemnému porozumění a toleranci. 
     4. Umožníme svým dětem vytvářet dobrý vztah ke spolužákům, učitelům i ostatním spoluobčanům. 
     5. Budeme učit své děti znát jejich práva, rozvíjet vůli, hrdost a samostatnost a vytvářet příležitosti k jejich seberealizaci. 
     6. Budeme důsledně vyžadovat, aby byly děti doma odpovědné za dodržování společně vytvořených a dohodnutých pravidel, včetně domácí přípravy na vyučování. 
     7. Budeme si se svými dětmi povídat a aktivně se zajímat o jejich myšlenky, nápady, problémy i úspěchy. 

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Třemešná
   • podatelna@zstremesna.cz
   • 739 422 829
   • Třemešná 341 79382 Třemešná IČ: 00852538 DIČ: nejsme plátci DPH
   • tfbpdnr
   • Mgr. Ing. Milan Gross, MBA reditel@zstremesna.cz, tel. 739 422 829
   • školní družina - 732 626 362, MŠ Třemešná - 731 613 422, MŠ Liptaň - 554 650 034, sborovna (1.- 3.r) - 739 431 954, sborovna (4.- 9.r) - 732 626 329, školní jídelna - 554 652 558, 731 613 423
   • 3056472/0300 (pro identifikaci platby uvádějte vždy variabilní symbol nebo do poznámky účel platby)
  • Přihlášení